MR algemeen

De rol en de werkwijze van de medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een bij wet ingesteld schoolorgaan om de belangen van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De directie van de Fiduciaschool, Gerda Luiks, wordt hierbij beschouwd als de dagelijkse vertegenwoordiger van het bestuur op school. De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming gevraagd, maar de MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan. Naast het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur, kan de MR zelf ook komen met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van onze kind(eren) en de teamleden te verrijken. Ook kan de MR vragen stellen over zaken die in principe niet binnen de MR worden besproken maar wel binnen en buiten de school plaatsvinden zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, het schoolplein. Informatie en wederzijdse communicatie met diverse geledingen in en buiten school zijn van belang voor een goed functionerende MR.

 

MR-leden

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In het schooljaar 2020-2021 hebben er twee wijzigingen plaats gevonden. Marieke is vervangen door Marco en Naomi is vervangen door Anne-Christien.
De grootte van de school bepaalt het aantal leden van de MR. De verdeling tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding is hierbij gelijk. 
 
Oudergeleding 
Sietske van Leeuwen, lid sinds schooljaar 2018-2019, tevens lid van de GMR.
Marco Pettinga, lid sinds schooljaar 2020-2021
Anne-Christien Tonkens-Niehof lid sinds schooljaar 2020-2021
 
Personeelsgeleding
Gerda Boshart – Oosterhoff (notulist), lid sinds schooljaar 2016-2017, tevens lid van de GMR.
Sietse Jan Slager, lid sinds schooljaar 2019-2020
Hans de Vries (voorzitter), lid sinds schooljaar 2018-2019
 

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?

 
Welke bevoegdheden heeft een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
- het Schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
- het schoolreglement;
- beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
- beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
- de taakverdeling binnen de schoolleiding;
- het vakantierooster;
- nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:
- de samenstelling van de formatie;
- taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:
- verandering van grondstelling van de school;
- vaststelling van de schoolgids;
- vaststelling van de onderwijstijd; 

Met wie praat een medezeggenschapsraad?
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Meestal wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad. Een van de MR-leden vertegenwoordigt de MR in de GMR. 

Wat is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)?
Het bestuur (bevoegd gezag) is verplicht een GMR in te stellen als zij meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het contact tussen het schoolniveau en boven schools niveau verzekerd.

De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapraden uit het personeel of ouders van de school. Dat betekent dat je om gekozen te worden tot lid van de GMR geen lid hoeft te zijn van de medezeggenschapsraad. Wel moet je personeelslid of ouder van de desbetreffende school zijn om verkiesbaar te zijn tot lid van de GMR. Voor onze school zijn op dit moment Gerda Boshart en Sietse van Leeuwen de vertegenwoordiger in de GMR. Wilt u meer weten over de GMR, neem dan contact op met mr@fiduciaschool.nl 

Hoe blijft u op de hoogte over wat er speelt in de MR?
De agenda en notulen van de MR vergaderingen worden gepubliceerd op onze website en in de app. Verder staat er in elke nieuwsbrief een korte terugblik op de laatste MR-vergadering. De belangrijkste punten worden hier besproken en medegedeeld. 

Heeft u vragen over de MR?
mr@fiduciaschool.nl