Organisatie

Bestuur

 
Onze school valt onder het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Groningen. 
 
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG)
Eenrumermaar 4
Postbus 70 130
9700 AC Groningen 
 
De dagelijkse leiding ligt bij de bestuurder van de SCSOG, de heer C.P. Messak
 
De Raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:
* De heer B. Dijkstra
* De heer B. Kuiken
* Mevrouw M.C. Bouma,
* De heer J. Dijkstra
* De heer F. Ismaili
 
De scholen die ressorteren onder de genoemde stichting zijn:      
 
De Fiduciaschool Chr. speciale school voor basisonderwijs
De Kimkiel Chr. speciale school voor basisonderwijs
De Wingerd Chr. school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende.
De Bolster Chr. school voor voortgezet onderwijs-praktijkonderwijs
Educonnect Expertisecentrum voor onderwijsondersteuning
 
De dagelijkse leiding van de Fiduciaschool is in handen van de schooldirecteur, mevrouw G. Luiks. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig op school. Meneer S.J. Slager is adjunct directeur en is het aanspreekpunt in de school op vrijdag en op de momenten dat de directeur niet aanwezig kan zijn. 
 
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 
Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad waarin zowel ouders als teamleden zitting hebben. Zij vormen de vertegenwoordiging die adviesrecht of instemmingsrecht heeft inzake het beleid van het bestuur. Binnen de stichting SCSOG hebben we een GMR. Vanuit de Fiduciaschool wordt de GMR vertegenwoordigd door een teamlid en een ouder van onze school.
 
 

Medezeggenschapsraad

 
De medezeggenschapsraad van de Fiduciaschool bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De directeur kan de vergaderingen bijwonen voor advies en instemming. Jaarlijks verschijnt er een verslag met een samenvatting van de activiteiten van de medezeggenschapsraad.

 

Ouderraad
 

De leden van de ouderraad denken mee over het schoolgebeuren, assisteren bij diverse activiteiten en organiseren ieder jaar een informatieve ouderavond. De ouderraad bestaat uit zes leden en vergadert eens per maand.